CASTOR là gì? Nghĩa của từ castor

CASTOR là gì?

CASTOR“Canadian Automatic Small Telescopes for Orbital Research” trong tiếng Anh.

CASTOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CASTOR“Canadian Automatic Small Telescopes for Orbital Research”.

Canadian Automatic Small Telescopes for Orbital Research: Kính thiên văn nhỏ tự động của Canada để nghiên cứu quỹ đạo.

Giải thích ý nghĩa của CASTOR

CASTOR có nghĩa “Canadian Automatic Small Telescopes for Orbital Research”, dịch sang tiếng Việt là “Kính thiên văn nhỏ tự động của Canada để nghiên cứu quỹ đạo”.