CATIA là gì? Nghĩa của từ catia

CATIA là gì?

CATIA“Catalysing Access to ICT in Africa” trong tiếng Anh.

CATIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CATIA“Catalysing Access to ICT in Africa”.

Catalysing Access to ICT in Africa: Catalysing Tiếp cận với ICT ở Châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của CATIA

CATIA có nghĩa “Catalysing Access to ICT in Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Catalysing Tiếp cận với ICT ở Châu Phi”.