CATP là gì? Nghĩa của từ catp

CATP là gì?

CATP“Công an thành phố” trong tiếng Việt.

CATP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CATP“Công an thành phố”.

Công an thành phố.

Giải thích ý nghĩa của CATP

CATP có nghĩa “Công an thành phố” trong tiếng Việt.