CATS là gì? Nghĩa của từ cats

CATS là gì?

CATS“Computer Active Technology Suspension” trong tiếng Anh.

CATS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CATS“Computer Active Technology Suspension”.

Computer Active Technology Suspension: Tạm ngừng Công nghệ Hoạt động Máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CATS

CATS có nghĩa “Computer Active Technology Suspension”, dịch sang tiếng Việt là “Tạm ngừng Công nghệ Hoạt động Máy tính”.