CAVOK là gì? Nghĩa của từ cavok

CAVOK là gì?

CAVOK“Ceiling And Visibility OK” trong tiếng Anh.

CAVOK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAVOK“Ceiling And Visibility OK”.

Ceiling And Visibility OK: Trần và Tầm nhìn OK.
Kav-okay.

Giải thích ý nghĩa của CAVOK

CAVOK có nghĩa “Ceiling And Visibility OK”, dịch sang tiếng Việt là “Trần và Tầm nhìn OK”.