CBASSE là gì? Nghĩa của từ cbasse

CBASSE là gì?

CBASSE“Commission on Behavioral And Social Sciences and Education” trong tiếng Anh.

CBASSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBASSE“Commission on Behavioral And Social Sciences and Education”.

Commission on Behavioral And Social Sciences and Education: Ủy ban Khoa học Xã hội và Hành vi và Giáo dục.
cá vược.

Giải thích ý nghĩa của CBASSE

CBASSE có nghĩa “Commission on Behavioral And Social Sciences and Education”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Khoa học Xã hội và Hành vi và Giáo dục”.