CBCC là gì? Nghĩa của từ cbcc

CBCC là gì?

CBCC“Cán bộ công chức” trong tiếng Việt.

CBCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBCC“Cán bộ công chức”.

Cán bộ công chức.

Giải thích ý nghĩa của CBCC

CBCC có nghĩa “Cán bộ công chức” trong tiếng Việt.