CBCNV là gì? Nghĩa của từ cbcnv

CBCNV là gì?

CBCNV“Cán bộ công nhân viên” trong tiếng Việt.

CBCNV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBCNV“Cán bộ công nhân viên”.

Cán bộ công nhân viên.

Giải thích ý nghĩa của CBCNV

CBCNV có nghĩa “Cán bộ công nhân viên” trong tiếng Việt.