CBD là gì? Nghĩa của từ cbd

CBD là gì?

CBD“Cloud-Based Design” trong tiếng Anh.

CBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBD“Cloud-Based Design”.

Cloud-Based Design: Thiết kế dựa trên đám mây.

Một số kiểu CBD viết tắt khác:

Cannabidiol.

Convention on Biological Diversity: Hội nghị về đa dạng sinh học.

Central Business District: Khu trung tâm thương mại.

Corticobasal degeneration: Thoái hóa giác mạc.

Common Bile Duct: Ống mật chủ.

Commercial Bank of Dubai: Ngân hàng thương mại Dubai.

Compulsive Buying Disorder: Rối loạn mua hàng bắt buộc.

Christian Book Distributors: Nhà phân phối sách Cơ đốc giáo.

Chronic Beryllium Disease: Bệnh berili mãn tính.

Community-Based Development: Phát triển dựa vào cộng đồng.

Component-Based Development: Phát triển dựa trên thành phần.

Cloud and Big Data: Đám mây và Dữ liệu lớn.

Coffee Berry Disease: Bệnh quả cà phê.

Civilian Based Defense: Phòng thủ dựa trên dân sự.

Chemical Bath Disposition: Xử lý bồn tắm hóa chất.

Chemical Bath Deposition: Lắng đọng bồn tắm hóa chất.

Castro Business District: Khu thương mại Castro.

Commercial Business Districts: Khu kinh doanh thương mại.

Chemical and Biological Defense: Phòng thủ hóa học và sinh học.

Chitin Binding Domain: Tên miền ràng buộc chitin.

Corporate Business Development: Phát triển kinh doanh công ty.

Calgary Biofilm Device: Thiết bị màng sinh học Calgary.

Computational Biology Department: Khoa Sinh học Tính toán.

Chesapeake Bay Detachment: Biệt đội vịnh Chesapeake.

Commercial Business District: Khu kinh doanh thương mại.

Convention for Biological Diversity: Công ước đa dạng sinh học.

City Business District: Khu kinh doanh thành phố.

Cellulose-Binding Domain: Miền liên kết xenlulo.

Cytokine Binding Domain: Miền ràng buộc Cytokine.

Caveolin Binding Domain: Tên miền ràng buộc Caveolin.

Convention of Biological Diversity: Công ước Đa dạng Sinh học.

Culture, Brain, and Development: Văn hóa, Trí não và Phát triển.

Giải thích ý nghĩa của CBD

CBD có nghĩa “Cloud-Based Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế dựa trên đám mây”.