CBNRM là gì? Nghĩa của từ cbnrm

CBNRM là gì?

CBNRM“Community Based Natural Resource Management” trong tiếng Anh.

CBNRM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBNRM“Community Based Natural Resource Management”.

Community Based Natural Resource Management: Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

Giải thích ý nghĩa của CBNRM

CBNRM có nghĩa “Community Based Natural Resource Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng”.