CBQLGD là gì? Nghĩa của từ cbqlgd

CBQLGD là gì?

CBQLGD“Cán bộ quản lý giáo dục” trong tiếng Việt.

CBQLGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBQLGD“Cán bộ quản lý giáo dục”.

Cán bộ quản lý giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của CBQLGD

CBQLGD có nghĩa “Cán bộ quản lý giáo dục” trong tiếng Việt.