CBUS là gì? Nghĩa của từ cbus

CBUS là gì?

CBUS“Columbus, Ohio” trong tiếng Anh.

CBUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBUS“Columbus, Ohio”.

Columbus, Ohio: Columbus, Ohio.

Giải thích ý nghĩa của CBUS

CBUS có nghĩa “Columbus, Ohio”, dịch sang tiếng Việt là “Columbus, Ohio”.