CCB là gì? Nghĩa của từ ccb

CCB là gì?

CCB“Cựu chiến binh” trong tiếng Việt.

CCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCB“Cựu chiến binh”.

Cựu chiến binh.

Giải thích ý nghĩa của CCB

CCB có nghĩa “Cựu chiến binh” trong tiếng Việt.