CCD là gì? Nghĩa của từ ccd

CCD là gì?

CCD“Charge-Coupled Device” trong tiếng Anh.

CCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCD“Charge-Coupled Device”.

Charge-Coupled Device: Thiết bị kết hợp sạc.

Một số kiểu CCD viết tắt khác:

Confraternity of Christian Doctrine: Sự vĩnh cửu của Học thuyết Cơ đốc giáo.

Giải thích ý nghĩa của CCD

CCD có nghĩa “Charge-Coupled Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị kết hợp sạc”.