CCFM là gì? Nghĩa của từ ccfm

CCFM là gì?

CCFM“Campus Christian Formation Ministry” trong tiếng Anh.

CCFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCFM“Campus Christian Formation Ministry”.

Campus Christian Formation Ministry: Cơ quan Cơ đốc giáo Bộ hình thành.

Một số kiểu CCFM viết tắt khác:

Franco-Manitoban Cultural Centre: Trung tâm văn hóa Franco-Manitoban.

Giải thích ý nghĩa của CCFM

CCFM có nghĩa “Campus Christian Formation Ministry”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Cơ đốc giáo Bộ hình thành”.