CCG là gì? Nghĩa của từ ccg

CCG là gì?

CCG“Canadian Coast Guard” trong tiếng Anh.

CCG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCG“Canadian Coast Guard”.

Canadian Coast Guard: Cảnh sát biển Canada.

Một số kiểu CCG viết tắt khác:

Collectible Card Game: Game bài sưu tầm.

Giải thích ý nghĩa của CCG

CCG có nghĩa “Canadian Coast Guard”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh sát biển Canada”.