CCGC là gì? Nghĩa của từ ccgc

CCGC là gì?

CCGC“Canadian Coast Guard Cutter” trong tiếng Anh.

CCGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCGC“Canadian Coast Guard Cutter”.

Canadian Coast Guard Cutter: Máy cắt cảnh sát biển Canada.

Một số kiểu CCGC viết tắt khác:

Canadian Coast Guard College: Cao đẳng Cảnh sát biển Canada.

Giải thích ý nghĩa của CCGC

CCGC có nghĩa “Canadian Coast Guard Cutter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy cắt cảnh sát biển Canada”.