CCHC là gì? Nghĩa của từ cchc

CCHC là gì?

CCHC“Cải cách hành chính” trong tiếng Việt.

CCHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCHC“Cải cách hành chính”.

Cải cách hành chính.

Giải thích ý nghĩa của CCHC

CCHC có nghĩa “Cải cách hành chính” trong tiếng Việt.