CCIT là gì? Nghĩa của từ ccit

CCIT là gì?

CCIT“Comité consultatif international télégraphique” trong tiếng Anh.

CCIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCIT“Comité consultatif international télégraphique”.

Comité consultatif international télégraphique: Comité Consultatif international télégraphique.
Ủy ban Tư vấn Điện báo Quốc tế của Pháp, hợp nhất với CCIF năm 1956 để thành lập CCITT.

Giải thích ý nghĩa của CCIT

CCIT có nghĩa “Comité consultatif international télégraphique”, dịch sang tiếng Việt là “Comité Consultatif international télégraphique”.