CCK là gì? Nghĩa của từ cck

CCK là gì?

CCK“Cholecystokinin” trong tiếng Anh.

CCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCK“Cholecystokinin”.

Cholecystokinin: Cholecystokinin.

Một số kiểu CCK viết tắt khác:

Complementary Code Keying: Khóa mã bổ sung.

Giải thích ý nghĩa của CCK

CCK có nghĩa “Cholecystokinin”, dịch sang tiếng Việt là “Cholecystokinin”.