CCL4 là gì? Nghĩa của từ ccl4

CCL4 là gì?

CCL4“Chemokine (C-C motif) ligands 4” trong tiếng Anh.

CCL4 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCL4“Chemokine (C-C motif) ligands 4”.

Chemokine (C-C motif) ligands 4: Phối tử chemokine (CC motif) 4.
Tên một loại protein ở người đã được mã hóa.

Một số kiểu CCL4 viết tắt khác:

Cacbon tetrachloride.
Hợp chất hữu cơ có công thức hóa học CCl4.

Giải thích ý nghĩa của CCL4

CCL4 có nghĩa “Chemokine (C-C motif) ligands 4”, dịch sang tiếng Việt là “Phối tử chemokine (CC motif) 4”.