CCLD là gì? Nghĩa của từ ccld

CCLD là gì?

CCLD“Complex Commercial Litigation Division” trong tiếng Anh.

CCLD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCLD“Complex Commercial Litigation Division”.

Complex Commercial Litigation Division: Bộ phận tranh tụng thương mại phức tạp.

Một số kiểu CCLD viết tắt khác:

Center for Commercial Law Development: Trung tâm phát triển luật thương mại.

Giải thích ý nghĩa của CCLD

CCLD có nghĩa “Complex Commercial Litigation Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận tranh tụng thương mại phức tạp”.