CCM là gì? Nghĩa của từ ccm

CCM là gì?

CCM“Customer Communication Management” trong tiếng Anh.

CCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCM“Customer Communication Management”.

Customer Communication Management: Quản lý giao tiếp khách hàng.

Một số kiểu CCM viết tắt khác:

Contemporary Christian Music: Nhạc Thiên chúa giáo đương đại.

Giải thích ý nghĩa của CCM

CCM có nghĩa “Customer Communication Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý giao tiếp khách hàng”.