CCRAP là gì? Nghĩa của từ ccrap

CCRAP là gì?

CCRAP“Canadian Conservative Reform Alliance party” trong tiếng Anh.

CCRAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCRAP“Canadian Conservative Reform Alliance party”.

Canadian Conservative Reform Alliance party: Đảng Liên minh Cải cách Bảo thủ Canada.

Giải thích ý nghĩa của CCRAP

CCRAP có nghĩa “Canadian Conservative Reform Alliance party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng Liên minh Cải cách Bảo thủ Canada”.