CCSIL là gì? Nghĩa của từ ccsil

CCSIL là gì?

CCSIL“Command and Control Simulation Interface Language” trong tiếng Anh.

CCSIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCSIL“Command and Control Simulation Interface Language”.

Command and Control Simulation Interface Language: Ngôn ngữ giao diện mô phỏng lệnh và điều khiển.
cecil.

Giải thích ý nghĩa của CCSIL

CCSIL có nghĩa “Command and Control Simulation Interface Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ giao diện mô phỏng lệnh và điều khiển”.