CCSK là gì? Nghĩa của từ ccsk

CCSK là gì?

CCSK“Cyclic Code Shift Keying” trong tiếng Anh.

CCSK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCSK“Cyclic Code Shift Keying”.

Cyclic Code Shift Keying: Chìa khóa dịch chuyển mã tuần hoàn.

Giải thích ý nghĩa của CCSK

CCSK có nghĩa “Cyclic Code Shift Keying”, dịch sang tiếng Việt là “Chìa khóa dịch chuyển mã tuần hoàn”.