CCT là gì? Nghĩa của từ cct

CCT là gì?

CCT“Current Commitments Team” trong tiếng Anh.

CCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCT“Current Commitments Team”.

Current Commitments Team: Nhóm cam kết hiện tại.

Giải thích ý nghĩa của CCT

CCT có nghĩa “Current Commitments Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm cam kết hiện tại”.