CD1 là gì? Nghĩa của từ cd1

CD1 là gì?

CD1“Cluster of Differentiation 1” trong tiếng Anh.

CD1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CD1“Cluster of Differentiation 1”.

Cluster of Differentiation 1: Cụm biệt hóa 1.
một họ gen nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của CD1

CD1 có nghĩa “Cluster of Differentiation 1”, dịch sang tiếng Việt là “Cụm biệt hóa 1”.