CDF là gì? Nghĩa của từ cdf

CDF là gì?

CDF“California Department of Forestry [and Fire Protection]” trong tiếng Anh.

CDF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDF“California Department of Forestry [and Fire Protection]”.

California Department of Forestry [and Fire Protection]: Bộ Lâm nghiệp California [và Phòng cháy chữa cháy].

Một số kiểu CDF viết tắt khác:

Common Data Format: Định dạng dữ liệu chung.

Giải thích ý nghĩa của CDF

CDF có nghĩa “California Department of Forestry [and Fire Protection]”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Lâm nghiệp California [và Phòng cháy chữa cháy]”.