CDIAC là gì? Nghĩa của từ cdiac

CDIAC là gì?

CDIAC“Carbon Dioxide Information Analysis Center” trong tiếng Anh.

CDIAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDIAC“Carbon Dioxide Information Analysis Center”.

Carbon Dioxide Information Analysis Center: Trung tâm Phân tích Thông tin Carbon Dioxide.
xem-dee-ack.

Giải thích ý nghĩa của CDIAC

CDIAC có nghĩa “Carbon Dioxide Information Analysis Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Thông tin Carbon Dioxide”.