CDIPAF là gì? Nghĩa của từ cdipaf

CDIPAF là gì?

CDIPAF“Certified Diploma in Accounting and Finance” trong tiếng Anh.

CDIPAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDIPAF“Certified Diploma in Accounting and Finance”.

Certified Diploma in Accounting and Finance: Văn bằng được chứng nhận về Kế toán và Tài chính.

Giải thích ý nghĩa của CDIPAF

CDIPAF có nghĩa “Certified Diploma in Accounting and Finance”, dịch sang tiếng Việt là “Văn bằng được chứng nhận về Kế toán và Tài chính”.