CDMA là gì? Nghĩa của từ cdma

CDMA là gì?

CDMA“Code Division Multiple Access” trong tiếng Anh.

CDMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDMA“Code Division Multiple Access”.

Code Division Multiple Access: Đa truy cập phân chia mã.

Giải thích ý nghĩa của CDMA

CDMA có nghĩa “Code Division Multiple Access”, dịch sang tiếng Việt là “Đa truy cập phân chia mã”.