CDMO là gì? Nghĩa của từ cdmo

CDMO là gì?

CDMO“Contract Development Manufacturing Organisation” trong tiếng Anh.

CDMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDMO“Contract Development Manufacturing Organisation”.

Contract Development Manufacturing Organisation: Tổ chức sản xuất phát triển hợp đồng.

Một số kiểu CDMO viết tắt khác:

Campus Development and Maintenance Office: Văn phòng Bảo trì và Phát triển Khuôn viên.

Centralized Data Management Office: Văn phòng quản lý dữ liệu tập trung.

Giải thích ý nghĩa của CDMO

CDMO có nghĩa “Contract Development Manufacturing Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức sản xuất phát triển hợp đồng”.