CDMSII là gì? Nghĩa của từ cdmsii

CDMSII là gì?

CDMSII“Cryogenic Dark Matter Search II” trong tiếng Anh.

CDMSII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDMSII“Cryogenic Dark Matter Search II”.

Cryogenic Dark Matter Search II: Cryogenic Dark Matter Search II.

Giải thích ý nghĩa của CDMSII

CDMSII có nghĩa “Cryogenic Dark Matter Search II”, dịch sang tiếng Việt là “Cryogenic Dark Matter Search II”.