CĐSP là gì? Nghĩa của từ cđsp

CĐSP là gì?

CĐSP“Cao đẳng Sư phạm” trong tiếng Việt.

CĐSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CĐSP“Cao đẳng Sư phạm”.

Cao đẳng Sư phạm.

Giải thích ý nghĩa của CĐSP

CĐSP có nghĩa “Cao đẳng Sư phạm” trong tiếng Việt.