CDTL là gì? Nghĩa của từ cdtl

CDTL là gì?

CDTL“Centre for Development of Teaching and Learning” trong tiếng Anh.

CDTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDTL“Centre for Development of Teaching and Learning”.

Centre for Development of Teaching and Learning: Trung tâm Phát triển Dạy và Học.

Giải thích ý nghĩa của CDTL

CDTL có nghĩa “Centre for Development of Teaching and Learning”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phát triển Dạy và Học”.