CEDEX là gì? Nghĩa của từ cedex

CEDEX là gì?

CEDEX“Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle” trong tiếng Anh.

CEDEX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEDEX“Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle”.

Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle: Courrier d'entreprise à phân phối ngoại lệ.
tiếng Pháp, "Công ty Thư có Phân phối Đặc biệt", "đặc biệt" chỉ khối lượng thư.

Giải thích ý nghĩa của CEDEX

CEDEX có nghĩa “Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle”, dịch sang tiếng Việt là “Courrier d'entreprise à phân phối ngoại lệ”.