CEI là gì? Nghĩa của từ cei

CEI là gì?

CEI“Competitive Enterprise Institute” trong tiếng Anh.

CEI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEI“Competitive Enterprise Institute”.

Competitive Enterprise Institute: Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh.

Giải thích ý nghĩa của CEI

CEI có nghĩa “Competitive Enterprise Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh”.