CEIL là gì? Nghĩa của từ ceil

CEIL là gì?

CEIL“Certification Engineers International Limited” trong tiếng Anh.

CEIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEIL“Certification Engineers International Limited”.

Certification Engineers International Limited: Công ty TNHH Chứng nhận Kỹ sư Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của CEIL

CEIL có nghĩa “Certification Engineers International Limited”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty TNHH Chứng nhận Kỹ sư Quốc tế”.