CEP là gì? Nghĩa của từ cep

CEP là gì?

CEP“Circular Error Probable” trong tiếng Anh.

CEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEP“Circular Error Probable”.

Circular Error Probable: Có thể xảy ra lỗi vòng tròn.

Giải thích ý nghĩa của CEP

CEP có nghĩa “Circular Error Probable”, dịch sang tiếng Việt là “Có thể xảy ra lỗi vòng tròn”.