CEPT là gì? Nghĩa của từ cept

CEPT là gì?

CEPT“Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications” trong tiếng Anh.

CEPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEPT“Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications”.

Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications: Conférence européenne des Administration des postes et des télécommunications.
tiếng Pháp, "Hội nghị quản trị bưu chính và viễn thông châu Âu".

Giải thích ý nghĩa của CEPT

CEPT có nghĩa “Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications”, dịch sang tiếng Việt là “Conférence européenne des Administration des postes et des télécommunications”.