CERCLA là gì? Nghĩa của từ cercla

CERCLA là gì?

CERCLA“Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act” trong tiếng Anh.

CERCLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CERCLA“Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act”.

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act: Đạo luật Toàn diện về Ứng phó, Bồi thường và Trách nhiệm pháp lý về Môi trường.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CERCLA

CERCLA có nghĩa “Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Toàn diện về Ứng phó, Bồi thường và Trách nhiệm pháp lý về Môi trường”.