CERDEC là gì? Nghĩa của từ cerdec

CERDEC là gì?

CERDEC“Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center” trong tiếng Anh.

CERDEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CERDEC“Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center”.

Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center: Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật Truyền thông-Điện tử.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CERDEC

CERDEC có nghĩa “Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật Truyền thông-Điện tử”.