CEWC là gì? Nghĩa của từ cewc

CEWC là gì?

CEWC“Council for Education in World Citizenship” trong tiếng Anh.

CEWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEWC“Council for Education in World Citizenship”.

Council for Education in World Citizenship: Hội đồng Giáo dục Công dân Thế giới.

Giải thích ý nghĩa của CEWC

CEWC có nghĩa “Council for Education in World Citizenship”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Giáo dục Công dân Thế giới”.