CFC là gì? Nghĩa của từ cfc

CFC là gì?

CFC“ChloroFluoroCarbon” trong tiếng Anh.

CFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFC“ChloroFluoroCarbon”.

ChloroFluoroCarbon: ChloroFluoroCarbon.

Một số kiểu CFC viết tắt khác:

Combined Federal Campaign: Chiến dịch Liên bang Kết hợp.

Giải thích ý nghĩa của CFC

CFC có nghĩa “ChloroFluoroCarbon”, dịch sang tiếng Việt là “ChloroFluoroCarbon”.