CFES là gì? Nghĩa của từ cfes

CFES là gì?

CFES“Continuous Flow Electrophoresis System” trong tiếng Anh.

CFES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFES“Continuous Flow Electrophoresis System”.

Continuous Flow Electrophoresis System: Hệ thống điện di dòng liên tục.

Giải thích ý nghĩa của CFES

CFES có nghĩa “Continuous Flow Electrophoresis System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện di dòng liên tục”.