CFG là gì? Nghĩa của từ cfg

CFG là gì?

CFG“Context-free grammar” trong tiếng Anh.

CFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFG“Context-free grammar”.

Context-free grammar: Ngữ pháp không theo ngữ cảnh.

Một số kiểu CFG viết tắt khác:

Control-flow graph: Biểu đồ luồng kiểm soát.

Giải thích ý nghĩa của CFG

CFG có nghĩa “Context-free grammar”, dịch sang tiếng Việt là “Ngữ pháp không theo ngữ cảnh”.