CFI là gì? Nghĩa của từ cfi

CFI là gì?

CFI“Center for Inquiry” trong tiếng Anh.

CFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFI“Center for Inquiry”.

Center for Inquiry: Trung tâm Điều tra.
CSICOP.

Giải thích ý nghĩa của CFI

CFI có nghĩa “Center for Inquiry”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều tra”.