CFZ là gì? Nghĩa của từ cfz

CFZ là gì?

CFZ“Critical Friendly Zone” trong tiếng Anh.

CFZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFZ“Critical Friendly Zone”.

Critical Friendly Zone: Khu vực quan trọng thân thiện.

Giải thích ý nghĩa của CFZ

CFZ có nghĩa “Critical Friendly Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực quan trọng thân thiện”.