CHAOS là gì? Nghĩa của từ chaos

CHAOS là gì?

CHAOS“Cambridge Heart Anti-Oxidant Study” trong tiếng Anh.

CHAOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHAOS“Cambridge Heart Anti-Oxidant Study”.

Cambridge Heart Anti-Oxidant Study: Nghiên cứu chống oxy hóa tim của Cambridge.

Giải thích ý nghĩa của CHAOS

CHAOS có nghĩa “Cambridge Heart Anti-Oxidant Study”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu chống oxy hóa tim của Cambridge”.